2022-nji ýyl «Halkyň Arkadagly Zamanasy»

 

 
Dashoguz krug

Makalalar

Kitap gory baýlaşdy.

                Kitap gory baýlaşdy.
      Golaýda welaýat kitaphanasyna Gahryman Arkadagymyzyň «Abadançylygyň röwşen gadamlary» atly kitaby we «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp jiltli ylmy-ensiklopedik kitabynyň XIII jildiniň iňlis dilindäki neşiri gelip gowuşdy. Şeýle-de Nyzamy Genjewiniň Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan çap edilen saýlanan eserleri, Türkmenistanyň Maşgala kodeksi, Hatyra kitabynyň 2-nji tomy (Balkan welaýaty), halkymyzyň baý mirasynyň ajaýyp nusgasy bolan milli keşdeçilik sungatyna bagyşlanan «Türkmen keşdeçilik sungaty» atly kitaplar hem kitapsöýüjileriň gyzgyn söýgüsini gazanyp, ýygy-ýygydan okalýan kitaplaryň hataryna goşuldy.