DAŞOGUZ WELAÝAT HÄKIMLIGI

 

 
Esasy sahypadaky uly surat

Makalalar

Bagtyýar nesilleriň üstünligi


     Gulbaba adyndaky çagalar baýragy gowşuryldy
Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň ilkinji günlerinde paýtagtymyz Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi tarapyndan aýratyn zehinli çagalaryň birnäçesine Gulbaba adyndaky çagalar baýragynyň gowşurylyş dabarasy geçirildi.
Gulbaba adyndaky çagalar baýragyna mynasyp bolanlaryň arasynda Daşoguz welaýatynyň mekdep okuwçylary-da bar. Olar Köneürgenç etrabyndaky 14-nji orta mekdebiň 6-njy synp okuwçysy Aýdildar Jumabaýewa, Akdepe etrabyndaky 94-nji orta mekdebiň 9-njy synp okuwçysy Kyýas Babaýew, Boldumsaz etrabyndaky 62-nji orta mekdebiň 10-njy synp okuwçysy Nurana Sabirowa, daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 57-nji orta mekdebiň 2-nji synp okuwçysy Röwşen Amanow, Akdepe etrabyndaky 20-nji orta mekdebiň 10-njy synp okuwçysy Leýlijemal Meretamanowa, Görogly etrabyndaky 50-nji orta mekdebiň 8-nji synp okuwçysy Saparmuhammet Kakyşow, 17-nji orta mekdebiň 3-nji synp okuwçysy Hudaýberdi Hojaberdiýew, 23-nji orta mekdebiň 4-nji synp okuwçysy Ogultäç Öwezowa, 46-njy orta mekdebiň 5-nji synp okuwçysy Meret Saparnazarow dagydyr.
Çagalar baýragynyň gowşurylyş dabarasy tamamlanandan soňra, ýeňiji bolan çagalaryň birnäçesi öz aýdymlary bilen çykyş etdiler.

 

“Daşoguz habarlary” gazetinde çap edilen
habarlar esasynda taýýarlanyldy.