DAŞOGUZ WELAÝAT HÄKIMLIGI

 

 
Esasy sahypadaky uly surat

Makalalar

Halk Maslahaty: Rowaçlyklaryň ýoly bilen

                                      Halk Maslahaty: Rowaçlyklaryň ýoly bilen
     «Tegelek stoluň» başyndaky söhbetdeşlikden
     Golaýda Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Akdepe etrap komitetiniň hem-de «Daşoguz habarlary» gazetiniň redaksiýasynyň bilelikde geçiren «tegelek stoluň» başyndaky söhbetdeşliginde şol mejlisiň, onda ara alnyp maslahatlaşylan kanundyr kararlaryň ähmiýeti hakynda giňişleýin gürrüň edildi. Söhbetdeşlikde bu umumymilli foruma gatnaşyjylar bu babatda özlerinde galan täsirler barada aýtdylar.

 

“Daşoguz habarlary” gazetinde çap edilen
habarlar esasynda taýýarlanyldy.