DAŞOGUZ WELAÝAT HÄKIMLIGI

 

 
Esasy sahypadaky uly surat

Makalalar

Ýurduň synmaz daýanjy siz, Arkadag

                     Ýurduň synmaz daýanjy siz, Arkadag
     Ýurduň syýasy durmuşynda bolup geçýän taryhy we guwandyryjy wakalary, olaryň ähmiýetini, taryhy mejlisden gelip çykýan wezipeleri wagyz etmek maksady bilen, golaýda welaýat kitaphanasynda «Daşoguz habarlary» gazetiniň redaksiýasynyň welaýat Medeniýet müdirligi bilen bilelikde guramagynda «Joşup çykýar gazal-dessan, ata Watan buýsanjymyz, Milli Lider Arkadagym, synmaz arkadaýanjymyz» atly maslahat geçirildi.
Maslahatda çykyş edenler Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde kabul edilen çözgütleriň halkymyzy belent maksatlara ruhlandyryp, döretmäge, gurmaga has-da höweslendirýändigi barada buýsanç bilen bellediler. Maslahata gatnaşyjylar bu ýerde ajaýyp kitaplaryň sergisini synladylar.

 

“Daşoguz habarlary” gazetinde çap edilen
habarlar esasynda taýýarlanyldy.