DAŞOGUZ WELAÝAT HÄKIMLIGI

 

 
Esasy sahypadaky uly surat

Makalalar

Täze wezipeler kesgitlenildi

                                        Täze wezipeler kesgitlenildi
     Welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň hasabat-saýlaw ýygnagy geçirildi hem-de şu ýylda öňde durýan wezipeler kesgitlenildi. Ýygnakda gün tertibiniň birinji meselesi boýunça etrap, şäher zenanlar guramalarynyň başlyklary, edara-kärhanalaryň ilkinji zenanlar guramalarynyň ýolbaşçylary, işjeň agzalary, welaýat zenanlar bölüminiň kätibi çykyş edip, hasabat döwründe ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdiler. Gün tertibiniň ikinji meselesine laýyklykda, TZB-niň welaýat bölüminiň guramaçylyk meselelerine seredildi.

 

“Daşoguz habarlary” gazetinde çap edilen
habarlar esasynda taýýarlanyldy.