DAŞOGUZ WELAÝAT HÄKIMLIGI

 

 
Esasy sahypadaky uly surat

Makalalar

Nurana geljegiň aýdyň ýoly

          Nurana geljegiň aýdyň ýoly
«Daşoguz habarlary» gazetiniň redaksiýasy welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi bilen bilelikde «Türkmeniň döwletli ýoly ak geljege dowam bolsun!» atly şygar bilen «tegelek stoluň» başynda söhbetdeşlik geçirdi. Welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde geçirilen söhbetdeşlikde çykyş edenler ýurdumyzyň syýasy-jemgyýetçilik durmuşynda möhüm ähmiýete eýe bolan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde kabul edilen taryhy çözgütler barada durup geçdiler. Çykyş edenler bular barada bellemek bilen, halkymyzyň täze belentliklere tarap ynamly öňe barýandygyny aýtdylar.

 

“Daşoguz habarlary” gazetinde çap edilen
habarlar esasynda taýýarlanyldy.