DAŞOGUZ WELAÝAT HÄKIMLIGI

 

 
Esasy sahypadaky uly surat

Makalalar

Gül Diýara Nowruz geldi

     Gül Diýara Nowruz geldi
Welaýatymyzda Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni dabaraly bellenildi. Welaýatyň «Türkmeniň ak öýi» binasynyň öňündäki meýdançada Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi.
Dabaranyň geçýän ýerinde şäher, etrap medeniýet bölümleriniň, sungat we çeperçilik mekdepleriniň guran sergilerindäki el işleriniň, milli hünärmentçilik, senetçilik, amaly-haşam sungat önümleri gatnaşyjylarda uly gyzyklanma döretdi.
Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuşy, gadymy däp-dessurlary we milli medeniýeti welaýatyň folklor-tans toparlarynyň ýerine ýetiren aýdym-sazly, şowhunly çykyşlarynda şöhlelendirildi. Läleler, monjugatdylar, aýdyşyk aýdymlary, toý öleňleri dabara özboluşly öwüşgin çaýdy. Welaýatyň birleşen bagşylar topary ajaýyp döwrümizi wasp edýän bagtyýarlyk dessanyndan parçalary ýerine ýetirdiler.
Baýramçylyk ýaýlasynda milli oýunlary oýnaýan şadyýan çagajyklaryň ýüzlerinde bagtyýarlyk, ajaýyp döwrümize bolan buýsançly duýgulary şöhlelendi.
Dabaranyň dowamy welaýatyň medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçylarynyň gatnaşmagynda baýramçylyk konserti bilen utgaşdy. Aýdym-sazlarda Gahryman Arkadagymyzyň, şeýle hem hormatly Prezidentimiziň, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň, gözel Diýarymyzyň waspy belentden ýetirildi.
* * *
Welaýatda Nowruz baýramynyň toý-dabaralarynyň ýaňy alyslara ýaýrady. Milli bahar baýramynyň şanyna giňden ýaýbaňlandyrylýan şeýle dabaralaryň biri Köneürgenç etrabynyň Baýdak meýdançasynda hem geçirildi. Baýramçylyk çäresiniň geçýän ýerinde ak öýler dikilip, sergiler guraldy, toý gazanlary atarylyp, olarda milli türkmen tagamlary taýýarlanyldy. Bu ýerde semeni taýýarlanylmagy ülkämize ýaşyl begresi geýip gelen owadan bahar paslynyň buşlukçysyna öwrüldi. Baýramçylyk sahnasynda çagajyklaryň türkmen milli oýunlaryny oýnap şatlanmaklary çärä özboluşly röwüş çaýdy.
Uly şatlyk-şowhuna beslenen dabarada etrabyň medeniýet işgärleriniň ýerine ýetiren aýdym-sazlary, çagalar sungat mekdepleriniň höwesjeň aýdymçylarynyň, tans toparlarynyň çykyşlary çäräniň şowhunyny has-da artdyrdy.
* * *
Halkara Nowruz gününiň — Milli bahar baýramynyň göwün joşduryjy dabaralary welaýatymyzyň beýleki etraplarynda hem ruhubelentlige beslenip geçirildi.

 

“Daşoguz habarlary” gazetinde çap edilen
habarlar esasynda taýýarlanyldy.