DAŞOGUZ WELAÝAT HÄKIMLIGI

 

 
Esasy sahypadaky uly surat

Makalalar

Gyzykly geçen ýaryşlar

     Gyzykly geçen ýaryşlar
TZB-niň welaýat bölüminiň, welaýat bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň, «Türkmenistan» ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň welaýat bölüminiň bilelikde guramagynda Daşoguz şäherindäki 10 müň orunlyk sport desgasynda sportuň woleýbol, stoluň üstünde oýnalýan tennis, şaşka, görnüşleri boýunça welaýatyň orta hünär okuw mekdepleriniň zenan mugallymlarynyň arasynda ýaryş geçirildi.
Örän gyzykly we çekeleşikli geçen ýaryşda woleýbol boýunça Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň topary, stoluň üstünde oýnalýan tennis boýunça Magtymguly Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebiniň topary, şaşka boýunça geçirilen ýaryşda welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebiniň topary 1-nji orunlary eýelemegi başardylar.
Ýaryşda ýeňiş gazanan toparlara TKA-nyň welaýat birleşmesiniň ýadygärlik sowgatlary, welaýat bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň Hormat hatlary gowşuryldy.
    ***
Sportuň şol görnüşi boýunça ýaryşlar welaýatyň çägindäki hünär-tehniki okuw mekdepleriniň talyp gyzlarynyň arasynda hem geçirildi.
Örän çekeleşikli geçen ýaryşlar talyp gyzlaryň taýýarlykly gelendiklerini görkezdi. Eminler toparynyň gelen netijelerine görä, woleýbol boýunça 1-nji orna etrap häkimliginiň garamagyndaky 4-nji hünär-tehniki okuw mekdebiniň, şaşka boýunça 1-nji orna Boldumsaz etrap häkimliginiň garamagyndaky 3-nji hünär-tehniki okuw mekdebiniň, stoluň üstünde oýnalýan tennis boýunça 1-nji orna welaýat häkimliginiň garamagyndaky 2-nji hünär-tehniki okuw mekdebiniň talyp gyzlary mynasyp boldular. Ýeňijilere TKA-nyň welaýat birleşmesiniň sowgatlary gowşuryldy.

 

 

“Daşoguz habarlary” gazetinde çap edilen
habarlar esasynda taýýarlanyldy.