DAŞOGUZ WELAÝAT HÄKIMLIGI

 

 
Esasy sahypadaky uly surat

Makalalar

Beýik şahyryň şanyna

     Beýik şahyryň şanyna
Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan dabaralar welaýatymyzda uly ruhubelentlige, şatlyk-şowhuna beslenýär. Gündogaryň beýik akyldarynyň şanly senesi mynasybetli, welaýat Medeniýet müdirliginiň guramagynda Daşoguz şäheriniň Magtymguly meýdançasynda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly aýdym-sazly dabara geçirildi.
Şahyryň dürdäne şygyrlaryndan ýerine ýetirilen çeper okaýyşlar bilen badalga berlen şowhunly dabara medeniýet we sungat ussatlarynyň aýdym-sazly çykyşlary bilen utgaşdy. Magtymguly Pyragynyň sözlerine döredilen halk we estrada aýdymlary dabaranyň mazmunyny baýlaşdyrdy. Welaýatyň birleşen dessançy we zenan bagşylar toparlarynyň ýerine ýetiren aýdymlary ajaýyp döwrümiziň waspyna öwrülip, ýürekleri joşdurdy. Dabaranyň ahyrynda medeniýet we sungat ussatlarynyň bilelikde ýerine ýetiren «Arkadagly Gahryman Serdarymyz» atly şowhunly aýdymy bagtyýar halkymyzyň ýürek buýsanjy, ulus-ilimiziň alkyşy bolup ýaňlandy.

 

 

 

“Daşoguz habarlary” gazetinde çap edilen
habarlar esasynda taýýarlanyldy.