DAŞOGUZ WELAÝAT HÄKIMLIGI

 

 
Esasy sahypadaky uly surat

Makalalar

Magtymguly Pyragynyň döredijiligi — terbiýe mekdebi

Golaýda welaýat Saglygy dikeldiş okuw-terbiýeçilik toplumynyň hem-de Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Daşoguz şäher komitetiniň bilelikde guramagynda «Magtymguly Pyragynyň döredijiligi terbiýe mekdebidir» atly wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.
Toplumyň mejlisler zalynda geçirilen bu maslahata bilim-terbiýeçilik edaralarynyň işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Maslahatda çykyş edenler şatlyk-şowhun bilen garşy alnan «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň uly dabaralara, şanly pursatlara beslenip dowam edýändigini buýsanç bilen bellediler. Akyldar şahyryň many-mazmuna baý döredijiliginiň ýaşlary terbiýelemekde ähmiýetiniň uludygy nygtaldy we dürli mysallaryň üsti bilen akyldaryň nakyla öwrülen setirleri aýdyň şöhlelendi. Maslahatyň dowamynda dana Pyragynyň döredijiligini öwrenmek, ony dünýä ýaýmak babatda uly işleri alyp barýan Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza ýürekden çykýan alkyşlar beýan edildi.

 

 

“Daşoguz habarlary” gazetinde çap edilen
habarlar esasynda taýýarlanyldy.