DAŞOGUZ WELAÝAT HÄKIMLIGI

 

 
Esasy sahypadaky uly surat

Makalalar

Tanyşdyrylyş dabarasy

Döwürlere, göwünlere röwşen eser
Hormatly Prezidentimiziň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly ilkinji kitabyny halkymyza sowgat bermegi çeper söze, kitaba uly hormat goýýan halkymyzda egsilmez buýsanç, uly ruhubelentlik duýgusyny döretdi. Muňa diňe bir welaýatymyzda giňden ýaýbaňlandyrylýan tanyşdyrylyş dabaralarynyň, maslahatlaryň, guralýan «tegelek stoluň» başyndaky söhbetdeşlikleriň mysalynda hem aýdyň göz ýetirmek bolýar.
«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly turuwbaşdan ýakymly, ýatda galyjy, dabaraly çärelere beslenmek bilen, köňüllere buýsanç, guwanç duýgularyny eçilýär. Hormatly Prezidentimiziň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy golaýda «Daşoguz habarlary» gazetiniň, welaýat çaphanasynyň, welaýat häkimliginiň garamagyndaky 2-nji hünär-tehniki okuw mekdebiniň, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň welaýat komitetiniň bilelikde guramaklarynda geçirildi. Bu okuw jaýynda geçirilen dabaraly çärä mekdebiň mugallymlarydyr talyp ýaşlary gatnaşdylar.
Dabaraly çärede welaýat häkimliginiň garamagyndaky 2-nji hünär-tehniki okuw mekdebiniň direktory Aýsoltan Paşşyýewa, TSTP-niň welaýat komitetiniň partiýa guramaçylary Maksat Meredow, Bekmyrat Piriýew, «Daşoguz habarlary» gazetiniň uly habarçysy Gözel Seýidowa, welaýat çaphanasynyň ykdysadyýet we önümçilik bölüminiň müdiri Dürli Täçmedowa dagy we beýlekiler çykyş etdiler. Dabarada edilen çykyşlarda Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly kitabynda ýaş nesilleriň döwrebap bilim almagy, innowasion tehnologiýalardan oňat baş çykarmagy, sanly ulgamyň mümkinçiliklerini doly ele almagy babatda döwletimiz tarapyndan döredilýän ajaýyp şertler dogrusynda giňişleýin gürrüň etdiler. Beýik geljegiň eýeleri bolan ýaşlara bildirilýän belent ynam kitabyň her bir bölüminde täsirli beýan edilýär. Edilen çykyşlarda bu babatda aýratyn durup geçdiler.
Ata Watanymyzyň daýanjy bolan ýaşlar baradaky döwlet syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmek babatda tutumly işleri amala aşyrýan türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza alkyş sözleri beýan edildi.

 

 

“Daşoguz habarlary” gazetinde çap edilen
habarlar esasynda taýýarlanyldy.