DAŞOGUZ WELAÝAT HÄKIMLIGI

 

 
Esasy sahypadaky uly surat

Makalalar

Ruhubelentlige beslenen dabaralar

Welaýatymyzyň etrapdyr şäherlerinde aprel aýynyň ilkinji günlerinden giňden ýaýbaňlandyrylan Bütindünýä saglyk gününiň dabaralary şatlyk-şowhuna, uly ruhubelentlige beslendi. Güneşli Diýarymyzyň sagdynlygyň we ruhubelentligiň mekanydygy hakyndaky hakykat Bütindünýä saglyk güni mynasybetli geçirilen medeni-sport,wagyz-nesihat çäreleriň, dabaralaryň mazmunynda we gyzgalaňly geçen sport ýaryşlarda aýdyň şöhlelendi.
Baýramçylyk mynasybetli welaýat köpugurly hassahanasynyň, «Daşoguz» şypahanasynyň, TKA-nyň welaýat birleşmesiniň, Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 25-nji orta mekdebiň mejlisler zalynda guralan maslahatlarda ýurdumyzda saglygy goraýyş, sport ulgamyny galkyndyrmak babatda durmuşa geçirilýän ägirt uly tagallalar hakynda buýsançly çykyşlar edildi. Ruhubelent, Görogly, Şabat etrap sport toplumlarynda, Gubadag şäher sport desgasynda sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaýbaňlandyrylan ýaryşlar jemgyýetimize sagdyn durmuş ýörelgeleriniň giňden ornaşýandygyna aýdyň güwä geçýär.
Welaýatymyzda Bütindünýä saglyk güni mynasybetli geçiriljek çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda, Daşoguz şäherindäki on müň orunlyk sport toplumynda ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň zenan mugallymlarynyň arasynda geçirilen woleýbol, basketbol, düzzüm, şaşka boýunça ýaryşlar hem gyzgalaňly häsiýete eýe boldy. Sportuň bu görnüşleri boýunça ýaryşlar welaýatyň çägindäki ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň talyp gyzlarynyň arasynda hem geçirildi. Ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgesiniň ýaýbaňlandyrylmagyna, sport bilen meşgullanýanlaryň sanynyň artdyrylmagyna, sportuň we köpçülikleýin bedenterbiýäniň wagyz edilmegine gönükdirilen ýaryşlaryň dowamynda ezber türgenler ýüze çykaryldy. Ýaryşda ýeňiş gazanan toparlar hem-de türgenler Hormat hatlary we baýraklar bilen sylaglanyldy.

 

 

“Daşoguz habarlary” gazetinde çap edilen
habarlar esasynda taýýarlanyldy.