DAŞOGUZ WELAÝAT HÄKIMLIGI

 

 
Esasy sahypadaky uly surat

Makalalar

Baýramçylyga bagyşlanan maslahat

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň welaýat we şäher komitetleriniň hem-de şäher häkimliginiň bilelikde guramagynda Beýik Ýeňşiň 79 ýyllygy mynasybetli «Watan gahrymanlaryna baky şöhrat!» atly maslahat geçirildi.
Daşoguz şäher häkimliginiň mejlisler zalynda geçirilen maslahatda TDP-niň şäher komitetiniň partiýa guramaçysy Didar Osmanow, Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy, Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanyndaky hem-de Halk Maslahatynyň ýanyndaky Ýaşulular geňeşleriniň agzasy Henip Zahyrow, mährem ene Arazbibi Kulyýewa, Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» paýdarlar täjirçilik bankynyň welaýat şahamçasynyň baş hünärmeni Selbi Hojakowa, Şabat etrap medeniýet merkeziniň işgäri Nurmyrat Aşyrow dagy çykyş etdiler.
Maslahatda 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gahrymançylygyň belent nusgasyny görkezen uruş weteranlarynyň geçen edermenlik ýoly, agyr ýyllarda urşa gidenleriň yzynda galyp, tylda zähmetsöýerligiň, Watana wepalylygyň ajaýyp nusgasyny görkezen, Ýeňşiň gazanylmagyna mynasyp goşant goşan gojalaryň, zenanlaryň, çagalaryň edermenligi dogrusynda buýsançly söhbet edildi.

 

“Daşoguz habarlary” gazetinde çap edilen
habarlar esasynda taýýarlanyldy.